Samen voor de beste zorg

Hoe belangrijk gezondheid is, zien we dagelijks in ons werk. Hoe broos die gezondheid ook kan zijn, zien we hier ook dagelijks. En wij zien als Raad van Bestuur hier ook dagelijks al die mensen in het Martini Ziekenhuis die zich

met hart en ziel inzetten voor de gezondheid van de mensen uit Stad

en Ommeland.

Terugkijkend op 2017 zien we in het Martini Ziekenhuis een aantal belangrijke ontwikkelingen die volledig passen binnen de vijf pijlers van onze Strategie 2020: excellente basiszorg, acht expertisegebieden, patiëntenparticipatie, regionale en landelijke samenwerking en betrokken professionals. Deze ontwikkelingen maken ons ook ongelooflijk trots op wat dit jaar bereikt is.


Mijlpalen

Na vele jaren van voorbereiding, opende de Commissaris van de Koning in Groningen eind 2017 de Huisartsenspoedpost op ons terrein. De Huisartsenspoedpost is voor het Martini Ziekenhuis een strategisch belangrijke aanvulling qua dienstverlening op ons terrein. Patiënten zijn nu in een keer op het juiste adres voor de huisarts en een eventuele doorverwijzing naar het ziekenhuis. Ook kunnen ze direct gebruik maken van de ruimere openstelling van onze apotheek.


Andere mijlpalen dit jaar waren de meerjarencontracten die we met zorgverzekeraars Menzis en Zilveren Kruis sloten. Hierdoor hebben wij ongeveer 70% van onze omzet op meerjarenbasis afgesproken, een unieke situatie. Ook gingen we dit jaar live met ‘Mijn Martini’, ons patiëntenportaal. Een belangrijk instrument om in de toekomst onze digitale serviceverlening verder door te ontwikkelen.


Het Martini Ziekenhuis neemt in de regio een belangrijke positie in. Die verantwoordelijkheid voelen we, en we zoeken dus ook nadrukkelijk de samenwerking in de regio op. Met het UMCG, huisartsen en andere zorginstellingen. Naar verwachting gaat die samenwerking volgend jaar verder vruchten afwerpen. Met name de samenwerking met het UMCG is het afgelopen jaar in een stroomversnelling gekomen.

Alle ontwikkelingen die in dit verslag staan, bestaan niet zonder samenwerking met onze artsen. De samenwerking was weer een plezier en is een solide basis voor alle veranderingen die vanuit de buitenwereld op ons af gaan komen.


Investeren

Uit de jaarrekening 2017 blijkt dat het afgelopen jaar 4,3 % meer patiënten de weg naar Martin Ziekenhuis wisten te vinden. Dit komt doordat het Martini Ziekenhuis meer dan ooit voor veel patiënten en verwijzers de eerste keus geworden is. Daarnaast behandelt het UMCG in samenspraak met de zorgverzekeraars steeds minder basiszorg, die nu onder meer terecht komt bij het Martini Ziekenhuis. De omzet van het Martini Ziekenhuis was afgelopen jaar 328 miljoen. Het financieel resultaat daaruit is te verdelen in een resultaat van €5,5 miljoen uit de reguliere bedrijfsvoering en €8 miljoen eenmalige baten. De gezonde financiële positie en het resultaat uit 2017 stelt ons in staat structureel te investeren. Met als doel de komende jaren een extra impuls te geven aan de realisatie van de ziekenhuisstrategie, voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar te houden en om investeringen in innovaties te faciliteren. De volledige jaarrekening is in te zien op de website van het Martini Ziekenhuis en op www.jaarverantwoordingzorg.nl.


De grote uitdaging waar we in 2018 voor staan is de beschikbare capaciteit. Niet alleen bij ons, maar in heel Noord-Nederland. We hebben dit onlangs tot een climax en stilstand zien komen in de periode rondom de aanhoudende griepgolf. Het Martini Ziekenhuis gaat dan ook investeren in een grotere capaciteit, door uitbreiding van het operatiecomplex en verbouwing van de Spoedeisende Hulp. De nieuwe organisatiestructuur gaat ons ook helpen de te lange wacht- en doorlooptijden aan te pakken. We passen de organisatie van ziekenhuis en artsen aan op hoe de patiënt zich door het ziekenhuis beweegt. Dit levert een betere afstemming op tussen de behoeften van de patiënt en de capaciteit van het ziekenhuis.


Het Martini Ziekenhuis kijkt vol vertrouwen naar de toekomst. En wij als Raad van Bestuur zijn bijzonder trots om leiding te mogen geven aan zo’n mooie organisatie, vol met hard werkende en gedreven medewerkers.

Hans Feenstra, Peter Littooij, Ton Tiebosch
Raad van Bestuur Martini ZiekenhuisTon Tiebosch

Lid van de Raad van Bestuur

Hans Feenstra

Voorzitter Raad van Bestuur Martini Ziekenhuis


Peter Littooij

Lid van de Raad van Bestuur